Promotions : Scholarship Cultural Exchange Programme
Scholarship Cultural Exchange Programme
โครงการเอสซีอี ทุนยุวทูติศึกษาวัฒนธรรมและภาษา (Scholarship Cultural Exchange Programme) เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษาระยะสั้น ณ โรงเรียน ทั่วประเทศอังกฤษ จัดทำขึ้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนมัธยมทั่วประเทศไทยได้มีโอกาสไปศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาภาษาเพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองในอนาคต ซึ่งการเข้าร่วมโครงการเอสซีอี ทุนยุวทูติเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพัฒนาภาษาระยะสั้น นักเรียนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องสอบซึ่งผู้สอบผ่านจะได้รับทุนสนับสนุนตามลำดับที่กำหนด 

หลักการ
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาระยะสั้น ณ ต่างประเทศ เป็นที่นิยมมากในหมู่นักเรียนมัธยมประเทศไทย จากประสบการณ์ของผู้ก่อตั้งโครงการเอสซีอี พบกว่ากิจกรรมดังกล่าวส่งผลประโยชน์ต่อตัวนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการโดยตรงทั้งในด้านการพัฒนาภาษาอย่างสุดความสามารถ การเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตในต่างประเทศ การพัฒนาความเป็นผู้นำ การปรับทัศนวิสัย รู้จักการเสียสละ และแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ เป็นต้น 
ด้วยประโยชน์จากโครงการดังกล่าว บริษัท Smile Campus International จึงได้จัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนนักเรียน ภายใต้โครงการเอสซีอี ทุนยุวทูติศึกษาวัฒนธรรมและภาษา (Scholarship Cultural Exchange Programme) ซึ่งโครงการฯจะมอบทุนเต็มจำนวนและมอบทุนสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในทุกลำดับ เพื่อให้ผู้ปกครองเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาในต่างประเทศ สนับสนุนบุตรหลานในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาภาษาและส่งเสริมประสบการณ์ชีวิต เพื่อเป็นการแสดงถึงความยุติธรรมในการมอบทุน ทางโครงการฯ ได้กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ได้รับทุน ซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯจะต้องสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษผ่านข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาสอบที่กำหนด ตามศูนย์สอบทั่วประเทศ

ผู้เข้าร่วมโครงการฯจะต้องเดินทางไปศึกษาตามโรงเรียนที่กำหนด พร้อมเผยแพร่วัฒนธรรมตามกิจกรรมที่โครงการฯระบุไว้ และอาศัยอยู่กับครอบครัว (Host Family) หรืออยู่ในโรงเรียนประจำ (Boarding School) ของประเทศอังกฤษ ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกและพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการศึกษาและชีวิตประจำวัน เรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ ปรับตัวให้เข้ากับสังคม ฝึกความความอทน ฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ฝึกให้กล้าแสดงออกและพัฒนาความเป็นผู้นำในตัวของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้จะมีผู้นำโครงการตลอดระยะเวลาของโครงการฯเพื่อคอยดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนระหว่างการดำเนินโครงการฯ
โครงการเอสซีอี ทุนยุวทูติศึกษาวัฒนธรรมและภาษา เป็นผู้จัดหาโรงเรียนและที่พัก พร้อมจัดหาตั๋วเครื่องบิน อำนวยความสะดวกและดำเนินการขั้นตอนอื่นๆแทนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้โครงการฯดำเนินไปตามระยะเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการประสานงานตามระยะเวลาและจำนวนค่าใช้จ่ายที่โครงการฯกำหนด 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษทุกทักษะในโรงเรียนผ่านโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ ประเทศอังกฤษ
2. ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมไทย และร่วมกันเผยแพร่ประเพณีอันดีงามสู่สากล
3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นเพื่อส่งเสริมความมั่นใจในตนเอง สร้างความสามัคคี สร้างความเป็นผู้นำ และรู้จักแก้ไขปัญหา
4. ส่งเสริมให้นักเรียนเพิ่มประสบการณ์ในต่างแดน เปิดโลกทัศน์ และเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่างแดน 
5. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาวัฒธรรมต่างชาติ 

ประเภทโครงการแลกเปลี่ยน

A. โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น ประเทศอังกฤษ
B. โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้นในโรงเรียนประจำ(Boarding School) ประเทศอังกฤษ
วันเปิดรับสมัคร บัดนี้  – 15 ธันวาคม 2563 
วันสอบ วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 10.00 - 13.00 น.
สถานที่สอบ ศูนย์สอบ SCE กรุงเทพเท่านั้น (หมายเหตุ: ผู้สมัครต้องนำบัตรนักรียนหรือบัตรประชาชนมาแสดงเป็นหลักฐานในวันสอบ)
วิชาที่สอบ 1. ภาษาอังกฤษ ฟัง อ่าน เขียน พูด (ข้อสอบแยกตามระดับคือ มัธยมต้น และ มัธยมปลาย) 
ประกาศผลสอบ วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
รายงานตัว 3 กุมภาพันธ์ 2563
ปฐมนิเทศก์ 14 มีนาคม 2563

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 
A: โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น ณ ประเทศอังกฤษ จำนวน 80 ลำดับ 
  • ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าร่วมโครงการปกติเป็นจำนวนเงิน 149,000 บาท
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามลำดับที่โครงการกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายดังนี้*** 
- ผู้ที่สอบผ่านและได้ลำดับที่ 1 จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
- ผู้ที่สอบผ่านและได้ลำดับที่ 2 จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากโครงการฯ บางส่วน ผู้เข้าร่วมจะมีค่าใช้จ่ายสมทบคนละ 37,080 บาท
- ผู้ที่สอบผ่านและได้ลำดับที่ 3 จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากโครงการฯ บางส่วน ผู้เข้าร่วมจะมีค่าใช้จ่ายสมทบคนละ 45,720 บาท
- ผู้ที่สอบผ่านและได้ลำดับที่ 4-5 จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากโครงการฯ บางส่วน ผู้เข้าร่วมจะมีค่าใช้จ่ายสมทบคนละ 58,200 บาท
- ผู้ที่สอบผ่านและได้ลำดับที่ 6-10 จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากโครงการฯ บางส่วน ผู้เข้าร่วมจะมีค่าใช้จ่ายสมทบคนละ 63,000 บาท
- ผู้ที่สอบผ่านและได้ลำดับที่ 11-15 จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากโครงการฯ บางส่วน ผู้เข้าร่วมจะมีค่าใช้จ่ายสมทบคนละ 66,000 บาท
- ผู้ที่สอบผ่านและได้ลำดับที่ 16-45 จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากโครงการฯ บางส่วน ผู้เข้าร่วมจะมีค่าใช้จ่ายสมทบคนละ 68,000 บาท
- ผู้ที่สอบผ่านและได้ลำดับที่ 46-80 จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากโครงการฯ บางส่วน ผู้เข้าร่วมจะมีค่าใช้จ่ายสมทบคนละ 70,000 บาท
 
  • ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าร่วมโครงการปกติเป็นจำนวนเงิน 169,000 บาท
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามลำดับที่โครงการกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายดังนี้*** 
- ผู้ที่สอบผ่านและได้ลำดับที่ 1 จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
- ผู้ที่สอบผ่านและได้ลำดับที่ 2 จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากโครงการฯ บางส่วน ผู้เข้าร่วมจะมีค่าใช้จ่ายสมทบคนละ 48,600 บาท
- ผู้ที่สอบผ่านและได้ลำดับที่ 3 จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากโครงการฯ บางส่วน ผู้เข้าร่วมจะมีค่าใช้จ่ายสมทบคนละ 61,420 บาท
- ผู้ที่สอบผ่านและได้ลำดับที่ 4-5 จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากโครงการฯ บางส่วน ผู้เข้าร่วมจะมีค่าใช้จ่ายสมทบคนละ 79,980 บาท
- ผู้ที่สอบผ่านและได้ลำดับที่ 6-10 จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากโครงการฯ บางส่วน ผู้เข้าร่วมจะมีค่าใช้จ่ายสมทบคนละ 87,500 บาท
- ผู้ที่สอบผ่านและได้ลำดับที่ 11-15 จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากโครงการฯ บางส่วน ผู้เข้าร่วมจะมีค่าใช้จ่ายสมทบคนละ 90,500 บาท
- ผู้ที่สอบผ่านและได้ลำดับที่ 16-45 จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากโครงการฯ บางส่วน ผู้เข้าร่วมจะมีค่าใช้จ่ายสมทบคนละ 92,500 บาท
- ผู้ที่สอบผ่านและได้ลำดับที่ 46-80 จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากโครงการฯ บางส่วน ผู้เข้าร่วมจะมีค่าใช้จ่ายสมทบคนละ 94,500 บาท

B: โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้นในโรงเรียนประจำ(Boarding School) ณ ประเทศอังกฤษ จำนวน 60 ลำดับ
  • ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าร่วมโครงการปกติเป็นจำนวนเงิน 165,000 บาท
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามลำดับที่โครงการกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายดังนี้*** 
- ผู้ที่สอบผ่านและได้ลำดับที่ 1 จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากโครงการฯ บางส่วน ผู้เข้าร่วมจะมีค่าใช้จ่ายสมทบคนละ 15,000 บาท
- ผู้ที่สอบผ่านและได้ลำดับที่ 2 จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากโครงการฯ บางส่วน ผู้เข้าร่วมจะมีค่าใช้จ่ายสมทบคนละ 48,300 บาท
- ผู้ที่สอบผ่านและได้ลำดับที่ 3 จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากโครงการฯ บางส่วน ผู้เข้าร่วมจะมีค่าใช้จ่ายสมทบคนละ 58,425 บาท
- ผู้ที่สอบผ่านและได้ลำดับที่ 4 จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากโครงการฯ บางส่วน ผู้เข้าร่วมจะมีค่าใช้จ่ายสมทบคนละ 71,475 บาท
- ผู้ที่สอบผ่านและได้ลำดับที่ 5-10 จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากโครงการฯ บางส่วน ผู้เข้าร่วมจะมีค่าใช้จ่ายสมทบคนละ 81,600 บาท
- ผู้ที่สอบผ่านและได้ลำดับที่ 11-15 จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากโครงการฯ บางส่วน ผู้เข้าร่วมจะมีค่าใช้จ่ายสมทบคนละ 84,600 บาท
- ผู้ที่สอบผ่านและได้ลำดับที่ 16-30 จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากโครงการฯ บางส่วน ผู้เข้าร่วมจะมีค่าใช้จ่ายสมทบคนละ 86,600 บาท
- ผู้ที่สอบผ่านและได้ลำดับที่ 31-60 จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากโครงการฯ บางส่วน ผู้เข้าร่วมจะมีค่าใช้จ่ายสมทบคนละ 88,600 บาท
 
  • ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าร่วมโครงการปกติเป็นจำนวนเงิน 210,500 บาท
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามลำดับที่โครงการกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายดังนี้*** 
- ผู้ที่สอบผ่านและได้ลำดับที่ 1 จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากโครงการฯ บางส่วน ผู้เข้าร่วมจะมีค่าใช้จ่ายสมทบคนละ 15,000 บาท
- ผู้ที่สอบผ่านและได้ลำดับที่ 2 จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากโครงการฯ บางส่วน ผู้เข้าร่วมจะมีค่าใช้จ่ายสมทบคนละ 65,355 บาท
- ผู้ที่สอบผ่านและได้ลำดับที่ 3 จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากโครงการฯ บางส่วน ผู้เข้าร่วมจะมีค่าใช้จ่ายสมทบคนละ 82,455 บาท
- ผู้ที่สอบผ่านและได้ลำดับที่ 4 จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากโครงการฯ บางส่วน ผู้เข้าร่วมจะมีค่าใช้จ่ายสมทบคนละ 96,900 บาท
- ผู้ที่สอบผ่านและได้ลำดับที่ 5-10 จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากโครงการฯ บางส่วน ผู้เข้าร่วมจะมีค่าใช้จ่ายสมทบคนละ 114,855 บาท
- ผู้ที่สอบผ่านและได้ลำดับที่ 11-15 จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากโครงการฯ บางส่วน ผู้เข้าร่วมจะมีค่าใช้จ่ายสมทบคนละ 117,855 บาท
- ผู้ที่สอบผ่านและได้ลำดับที่ 16-30 จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากโครงการฯ บางส่วน ผู้เข้าร่วมจะมีค่าใช้จ่ายสมทบคนละ 119,855 บาท
- ผู้ที่สอบผ่านและได้ลำดับที่ 31-60 จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากโครงการฯ บางส่วน ผู้เข้าร่วมจะมีค่าใช้จ่ายสมทบคนละ 121,855 บาท

 
*** หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 29500 บาท นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน (ค่าดำเนินการ ค่าปฐมนิเทศก์ ค่าเสื้อยืดโครงการ ค่าวีซ่า ค่าประกันการเดินทาง ค่าภาษีสนามบินและเชื้อเพลิง และค่าธรรมเนียมอื่นๆ)เอกสารการสมัคร
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเอสซีอี ทุนยุวทูติศึกษาวัฒนธรรมและภาษา
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหน้าพาสปอร์ต
4. ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการเอสซีอี ทุนยุวทูติศึกษาวัฒนธรรมและภาษา
⦁ 200 บาท สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น
⦁ 300 บาท สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้นในโรงเรียนประจำ(Boarding School) 
⦁ 500 บาท สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้นและสำหรับโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้นในโรงเรียนประจำ(Boarding School) 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (อายุตั้งแต่ 11 -19 ปี)
2. มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุราหรือติดสารเสพติดทุกชนิด
3. มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศและสามารถปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ ได้

สถานที่รับสมัคร
1. สมัครโดยตรงผ่านสำนักงาน SCE ผ่านอินเตอร์เน็ตสามารถสแกนและส่งใบสมัครมาได้ที่ 

Website: http://forms.gle/A6ncoTacfracYiWQ9
Email: scethailand@smilecampus.co.th 
Line: @scethailand
2. สมัครโดยตรงผ่านสำนักงาน SCE สาขาเชียงใหม่ เลขที่ 28/6 ซอย 11 ถนนนิมมานเหมินทร์, ตำบลสุเทพ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ 50200
3. สมัครผ่านทางไปรษณีย์ กรุณาส่งมาที่ บริษัท Smile Campus สาขาเชียงใหม่ เลขที่ 28/6 ซอย 11 ถนนนิมมานเหมินทร์, ตำบลสุเทพ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ 50200
4. สมัครผ่านศูนย์สอบ SCE ตามโรงเรียนทั่วประเทศ 

 
  • Smile Campus (Bangkok-Nonthaburi) 02-9622948
  • Smile Campus (Chiangmai) 053-213824
  • Smile Campus (Hat Yai) 074801796
  • Smile Campus (Khon Kaen) 043-001369