Promotions : ELCI USA
ELCI USA
สถาบันสอนภาษาตั้งอยู่ที่ Oregon, USA ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ดูแลนักเรียนอย่างเป็นกันเองคล้ายๆครอบครัว สำหรับคนที่สนใจไปเรียนภาษาระยะสั้นคล้ายๆโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนะธรรม ค่าโครงการนั้นร่วมทุกอย่างแล้วพร้อมค่าเรียนและค่ากิจกรรม 

 
ระยะเวลา
รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย
1 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายรวมที่ Albany
  • ค่าสมัคร $150
  • ค่าสอบ
  • ค่ารับส่งสนามบิน
  • ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์
  • ค่าหนังสือเรียน
  • ค่ากิจกรรม
$1615 ประมาณ 56,525 บาท
2 สัปดาห์ $2140 ประมาณ 74,900 บาท
3 สัปดาห์ $2635 ประมาณ 92,225 บาท
4 สัปดาห์ $3040 ประมาณ 106,400 บาท
8 สัปดาห์ $5325 ประมาณ186,375 บาท
12 สัปดาห์ $6895ประมาณ 241,325 บาท
36 สัปดาห์ $17,860 ประมาณ 625,100 บาท