News & Events : SSTH (Swiss School of Tourism and Hospitality)
SSTH (Swiss School of Tourism and Hospitality)
ข้อควรรู้เกี่ยวกับSSTH
  • เป็นสถาบันสอนการโรงแรมที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการในประเทศสวิสเซอร์แลนด์
  • หลังจากจบหลักสูตร Swiss Professional Degree สามารถทำงานได้เลย
หลักสูตรปริญญาตรีได้รับารรับรองจาก Ecolehôtelière de Lausanne ดังนั้นเราจะจบปริญญาตรีจากสถาบัน Ecolehôtelière de Lausanne 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02-9622948