Blog : TOP RANK ในประเทศอเมริกา
TOP RANK ในประเทศอเมริกา
TOP RANK ในประเทศอเมริกา เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา โดยเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเข้าศึกษาในระดับ มหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรดังนี้
 1. Foundation และ Diploma สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
 2. Graduate Diploma สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
ทั้งหลักสูตร Foundation, Diploma และ Graduate Diploma นี้จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแต่ยังมีคุณสมบัติไม่เพียงพอ เช่น คะแนนภาษาอังกฤษ หรือเกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดในการรับเข้าเรียน โดยนักศึกษาที่จบหลักสูตร Foundation, Dilploma และ Graduate Diploma จะได้รับการการันตีเข้าศึกษายังมหาวิทยาลัยนั้น ๆ หากสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดเมื่อเรียนที่ INTO
 
มหาวิทยาลัยที่ร่วมมือกับ INTO มีดังนี้
 • Oregon State University  ( Oregon, USA )
 • University of South Florida  ( Florida, USA )
 • Colorado State University ( Colorado, USA)
 • Marshell Uiversity(Huntington,USA)
 • INTO New York at Drew University (New York, USA)
 • George Mason University(Fairfax,USA)

หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบัน INTO
 • Foundation – 9 เดือน
 • Diploma – 9 เดือน
 • Postgraduate Diploma – 9 เดือน
 • General English – ระหว่าง 2 – 48 สัปดาห์
 • Pre-Sessional – หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยนั้น ๆ แล้ว แต่ต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
 • Smile Campus (Bangkok-Nonthaburi) 02-9622948
 • Smile Campus (Chiangmai) 053-213824
 • Smile Campus (Hat Yai) 074801796
 • Smile Campus (Khon Kaen) 043-001369