ประเทศสหรัฐอเมริกา : ข้อมูลทั่วไป


ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยรัฐ 50 รัฐ และ 1 เขตการปกครอง ได้แก่  Washington D.C อเมริกามีเนื้อที่ประมาณ 3,787,319 ไมล์ (เทียบได้กับขนาดพื้นที่ประเทศไทย) มีบริเวณรัฐที่ติดต่อกันรวม 48 รัฐ และรัฐ Alaska ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศแคนาดา และรัฐฮาวายซึ่งอยู่ในมหาสุมทรแปซิฟิก และเมื่อรวมเอารัฐอลาสก้า และฮาวายเข้าด้วยกันสหรัฐอเมริกา จะมีพื้นที่มากกว่า 9 ล้าน ตารางกิโลเมตร อลาสก้าเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดในจำนวน 50 รัฐ รองลงมาคือ เท็กซัส ซึ่งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศ เฉพาะเท็กซัสรัฐเดียวก็ใหญ่ กว่าฝรั่งเศสทั้งประเทศแล้ว ส่วนอลาสก้านั้นใหญ่กว่าเท็กซัสถึง 2 เท่า
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรมและมีกลุ่มต่างๆ อยู่บริเวณต่างกัน เช่น China Town , Little Italy เป็นต้น ชาวอเมริกันเรียนรู้เร็ว และเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ และมีความรักอิสระในการเรียนรู้ และเนื่องจากภูมิประเทศกว้างขวางทำให้ขนบธรรมเนียบประเพณีและวัฒนธรรมแตกต่างกันตามภูมิภาค กลุ่มเยาวชนมีงานนอกเวลาทำเป็นส่วนใหญ่เพื่อหารายได้เสริมเพื่อกิจกรรมที่ตนเองต้องการคนอเมริกันได้รับเงินประกันสังคมและเบี้ยบำนาญรวมถึงออมทรัพย์และสะสม เมื่อครบเกษียณอายุจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในรูปแบบสวัสดิการทางสังคม

สภาพภูมิประเทศ 

ทิศเหนือติดต่อกับประเทศแคนาดา ทิศใต้ติดกับประเทศเม็กซิโก ทิศตะวันออกติดชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก และทิศตะวันตกจรดชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก การเดินทางจากฝั่งตะวันออกจรดตะวันตก โดยเครื่องบินใช้เวลา 5 ชั่วโมง

สภาพภูมิอากาศ

ทุกรูปแบบตั้งแต่บรรยากาศแถบขั้วโลก ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นติดลบ 40 องศา จนถึงบรรยากาศร้อนเหมือนทะเลทราย 45 องศา สภาพอากาศอาจเปลี่ยนแปลงรวดเร็วในบางส่วนของประเทศ เช่น อาจมีหิมะถล่ม พายุทอร์นาโด ไฟป่า และแผ่นดินไหว ส่วนแนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก อากาศในฤดูหนาวและฤดูร้อนจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ส่วนแถบตะวันตก อากาศหนาวจะไม่เย็นจัดนักคล้ายกับฤดูใบไม้ผลิต
 • ฤดูร้อน : เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม  
 • ฤดูใบไม้ร่วง : เดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน
 • ฤดูหนาว  : เดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์
 • ฤดูใบไม้ผลิ : เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม

เวลา

เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศใหญ่มาก จึงแบ่งเวลาออกเป็น 4 เขต
  
 1. ตะวันออก Eastern Time Zone (EST) มีเวลาช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 12 ชั่วโมง แต่ในเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน อเมริกาเลื่อนเวลาในฤดูร้อนอีก 1 ชั่วโมง หรือ Daylight Saving Time ทำให้เวลาในอเมริกาช้ากว่าประเทศไทย 13 ชั่วโมง เมืองที่อยู่ในเขต EST คือ Boston, New York, Washington D.C, Miami และ Cleveland 
 2. ตอนกลาง (Central Time Zone) เวลาช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 13 ชั่วโมง และช่วงเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน มีการปรับ Daylight Saving Time เมืองในเขตนี้ คือ Chicago และ Orleans
 3. แถบภูเขา (Mountain Time Zone) เวลาช้ากว่าเวลาในประเทศไทยเท่ากับ 14 ชั่วโมง และช่วงเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน มีการปรับ Daylight Saving Time ทำให้เวลาช้ากว่าประเทศไทย 15 ชั่วโมง เมืองที่อยาในเขตนี้ คือ Denver และ Phoenix
 4. พื้นที่ย่านมหาสมุทรแปซิฟิก (Pacific Time Zone) เวลาช้ากว่าเวลาในประเทศไทยประมาณ 15 ชั่วโมง และเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน มีกาปรับ Daylight Saving Time เมืองที่อยู่ในเขตนี้ คือ San Francisco , Seattle และ Hawaii   

เชื้อชาติ

คนขาวร้อยละ 77.1 , คนดำหือคนแอฟริกันอเมริการ้อยละ 4.2 , คนอเมริกันอินเดียนและชาวอลาสการ้อยละ 1.5, ชาวฮาวายเอียนและชาวเกาะแปซิฟิกร้อยละ 0.3 , คนเชื้อชาติอื่นร้อยละ 4

ศาสนา

โปรเตสแตนท์ร้อยละ 56 , โรมันคาทอลิกร้อยละ 28 , ยิวร้อยละ 2 , อื่นๆร้อนละ 4, ไร้ศาสนาร้อยละ 10  

ภาษาราชการ

ภาษาอังกฤษ 

วันชาติ

4 กรกฎาคม 

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ US dollar (USD)
 • Smile Campus (Bangkok-Nonthaburi) 02-9622948
 • Smile Campus (Chiangmai) 053-213824
 • Smile Campus (Hat Yai) 074801796
 • Smile Campus (Khon Kaen) 043-001369