ประเทศจีน : การขอวีซ่าประเทศจีน


ประเภทของวีซ่านักเรียน มีทั้ง

 1. วีซ่า L สำหรับผู้สมัครไม่เกิน 12 สัปดาห์
 2. วีซ่า F สำหรับผู้สมัครเรียนไม่เกิน 1 เทอม
 3. วีซ่า X สำหรับผู้เรียน 1 ปีขึ้นไป

หลักฐานในการยื่นขอวีซ่า

 1. แบบฟอร์มการขอวีซ่า กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมเซ็นชื่อ
 2. รูปถ่ายปัจจุบัน รูปสี ขนาด 2 นิ้ว(48 มม.x33 มม.) จำนวน 2 รูป
 3. สำเนาหนังสือตอบรับจากทางมหาวิทยาลัย ( JW201 หรือ JW202 และ Admission Notice) พร้อมเอกสารตัวจริง
 4. สำเนาใบตรวจร่างกาย พร้อมทั้งเอกสารตัวจริง( สำหรับผูสมัครเรียนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป)
 5. หนังสือเดินทางตัวจริง
 6. หนังสือรับรองทางการเงิน และ รายการเดินบัญชี 6-12 เดือน

การยื่นขอวีซ่า

 1. ผู้ยื่นขอสามารถดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่น บริษัททัวร์ ตัวแทนขอวีซ่าดำเนินการขอวีซ่า ณ สถานทูตจีนหรือกงศุลจีนประจำประเทศไทย( เชียงใหม่, สงขลา, ขอนแก่น)
 2. กรณีจำเป็น ผู้ยื่นขออาจต้องมาสัมภาษณ์ หรือเซ็นชื่อรับรองในเอกสารคำขอวีซ่า ตามที่สถานทูตจีนหรือกงสุลจีนแจ้งให้ทราบ
 3. ไม่รับดำเนินการทางไปรษณีย์
 4. ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า

ข้อมูลการขอวีซ่าประเทศจีน : www.chinaembassy.or.th
 • Smile Campus (Bangkok-Nonthaburi) 02-9622948
 • Smile Campus (Chiangmai) 053-213824
 • Smile Campus (Hat Yai) 074801796
 • Smile Campus (Khon Kaen) 043-001369