ประเทศจีน : การศึกษาประเทศจีน


ระบบการศึกษาของจีน แบ่งออกเป็น

1. ก่อนปฐมวัย ระดับประถม และระดับมัธยมศึกษา

  1. ระดับอนุบาล สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ระยะเวลาศึกษา 3 ปี
  2. ระดับประถมศึกษา สำหรับนักเรียนอายุ 6-11 ปี ระยะเวลาศึกษา 6 ปี
  3. ระดับมัธยมศึกษา สำหรับนักเรียนอายุ 11-17 ปี ระยะเวลาศึกษา 6 ปี แบ่งเป็น มัทธยมตอนต้น 3 ปี และมัธยมตอนปลาย หรือ อาชีวศึกษา หรือ วิทยาลัยเฉพาะทางซึ่งมีระยะเวลาศึกษา 3 ปี ในแต่ละประเภทการศึกษา

2.ระดับอุดมศึกษา

มีทั้งในลักษณะของสถาบัน( Institute) วิทยาลัย( College) และมหาวิทยาลัย ( University)
  1. ปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษา 4-5 ปี แล้วแต่ละสาขา( อาจมีการทำวิทยานิพนธ์)
  2. ปริญญาโท ใช้เวลาเรียนประมาณ 2-3 ปี กำหนดให้ทำวิทยานิพนธ์ก่อนสำเร็จการศึกษา
  3. ปริญญาเอก ใช้เวลาเรียนประมาณ 3 ปี กำหนดให้ทำวิทยานิพนธ์ก่อนสำเร็จการศึกษา

ภาคการศึกษา

ในสถาบันส่วนใหญ่แบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษา

  1. ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือนกันยายน- มกราคม
  2. ​ภาคการเรียนที่ 2 ตั้งแต่ ปลายกุมภาพันธ์ - มิถุนายน

โดยหนึ่งภาคการศึกษาระยะเวลาประมาณ 20 สัปดาห์ทั้งมีอาจมีหลักสูตรการศึกษานานาชาติในมหาวิทยาลัยบางแห่งที่มีถึง 3 ภาคการศึกษา