ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ : การขอวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์


การทำวีซ่าเพื่อเรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์

 1. ใบคำร้องขอวีซ่า
 2. ใบนัดทำวีซ่า ( เจ้าหน้าที่เตรียมให้ )
 3. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 3 ใบพื้นหลังสีขาว
 4. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 5. Passport ตัวจริงเล่มปัจจุบัน
 6. Passport ตัวจริงเล่มเก่าทุกเล่ม(ถ้ามี)
 7. สำเนา Passport 2 ใบ (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 8. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 9. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 10. สำเนาใบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 11. Statement จากธนาคาร หรือ สำเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมเล่มจริงที่มีชื่อบัญชี ต้องมีเงินไม่ต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายในการเรียน + ค่าใช้จ่ายส่วนตัวจนถึงกลับไทย)
 12. Booking ตั๋วเครื่องบิน
 13. จดหมายแสดงจุดประสงค์ของการไปเรียนและ Future Plan เขียนโดยนักเรียนเอง
 14. ใบรับรองการศึกษาล่าสุด และ Transcript
 15. ใบจากโรงเรียนแสดงว่าได้ชำระค่าเล่าเรียนแล้ว 
 16. ใบตอบรับจากโรงเรียนที่สวิสเซอร์แลนด์

เพิ่มเติมกรณีใช้บัญชีของ sponsor

 1. สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้านของ-sponsor (แปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 2. ใบรับรองการทำงานของ Sponsor (ภาษาอังกฤษ)
  
สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์
35 North Wireless Road Bangkok 10330, Thailand
 
โทรศัพท์ แผนกวีซ่า +66 2 254-4596 (visas)
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 – 11.30 น. ยื่นวีซ่า 
เวลา 09.00 – 11.30 น. รับวีซ่า
 • Smile Campus (Bangkok-Nonthaburi) 02-9622948
 • Smile Campus (Chiangmai) 053-213824
 • Smile Campus (Hat Yai) 074801796
 • Smile Campus (Khon Kaen) 043-001369