ประเทศแคนาดา : การขอวีซ่าประเทศแคนาดา


นักเรียนที่ตั้งใจจะไปศึกษาที่ประเทศแคนาดาเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน จะต้องสมัครเพื่อขอ “ Study Permit ” ก่อนจะเดินทางเข้าประเทศแคนาดา โดยที่ “ Study Permit ” นี้จะเป็นใบที่อนุญาตให้นักเรียนสามารถศึกษาในประเทศแคนาดาในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองได้   

เอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียนมีดังนี้

 1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้ตลอดระยะเวลาที่นักเรียนจะอยู่ที่ประเทศแคนาดาและสำเนาหน้าพาสปอร์ต1 ชุด
 2. กรอกแบบฟอร์ม “ Application for a Study Permit ” ให้ครบถ้วน  
 3. กรอกแบบฟอร์ม “ Family Composition Information ” ให้ครบถ้วน  
 4. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง (อายุไม่เกิน 6 เดือน) passport size จำนวน 4 รูป  
 5. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า (ซื้อเป็น Bank Draft, Cashier’s Cheque หรือ Certified Cheque สั่งจ่าย “Canadian Embassy”) ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่านี้จะไม่คืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 6. หนังสือตอบรับฉบับจริง (Original) จากสถานศึกษาในประเทศแคนาดา และสำเนา 1 ชุด ระบุ 
     • ชื่อเต็ม และที่อยู่ของนักเรียน 
     • วันเดือนปีเกิดของนักเรียน 
     • หลักสูตรที่ลงทะเบียน 
     • วันเริ่มเรียนและวันสิ้นสุดคอร์ส  

สำหรับนักเรียนที่ตั้งใจจะไปศึกษา ณ มณฑลควิเบค ( Quebec ) ต้องยื่น “Certificated d’ acceptation” (Quebec Certificate of Acceptance or CAQ) ที่ออกให้โดย กระทรวงวัฒนธรรมและตรวจคนเข้าเมืองของมณฑลควิเบค (Ministere des Communautes Culturelles et de l’Immigration du Quebec or MCCI)  
หลักฐานการเรียนจบการศึกษาครั้งสุดท้าย เช่น ประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร และสำเนา 1 ชุด  
หลักฐานด้านการเงิน ได้แก่
   
 1. Bank statement และ/ หรือสมุดเงินฝากของผู้สนับสนุนด้านการเงินที่มีบันทึกการฝาก-ถอนย้อนหลังในระยะเวลา 12 เดือน 
 2. จดหมายจากนายจ้างของผู้สนับสนุนด้านการเงิน ที่ระบุเงินเดือน หรือใบจดทะเบียนการค้าของธุรกิจของผู้สนับสนุนด้านการเงิน ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ/ ธุรกิจส่วนตัว 
 3. หลักฐานแสดงการได้รับทุนการศึกษาที่ระบุจำนวนเงิน ลักษณะของทุนและเงื่อนไขของการได้รับทุน
นักเรียนที่ต้องการไปศึกษาในระยะเวลามากกว่า 6 เดือนต้องไปตรวจโรค (Medical Examination) ด้วย
นักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปต้องยื่นใบ “ Police Clearance Certificate ” โดยต้องยื่นคำร้องขอตรวจสอบประวัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 15 วัน

​นักเรียนที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 1. แบบฟอร์ม “ Custodianship Declaration ” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนโดยบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายในประเทศที่นักเรียนอาศัยอยู่ ซึ่งยืนยันชื่อของผู้ปกครองนักเรียนในประเทศแคนาดา และเป็นการยืนยันว่าผู้ปกครองนักเรียนในประเทศแคนาดาจะเป็นผู้ตัดสินใจในกรณีฉุกเฉินใดๆที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น ในกรณีที่นักเรียนต้องเข้ารับการรักษาทางการแพทย์โดยเร่งด่วน หรือในกรณีที่ผู้ปกครองต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้โดยตรง 
 2. แบบฟอร์ม “ Custodianship Declaration ” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนโดยผู้ปกครองนักเรียนในประเทศแคนาดา ยืนยันว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะที่เปรียบเหมือนบิดา-มารดาของนักเรียนในยามฉุกเฉิน 
 3. แบบฟอร์มดังกล่าวข้างต้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก : www.cic.gc.ca/english/study/study-forms.html

หมายเหตุ

 • ควรยื่นขอวีซ่านักเรียนก่อนคอร์สเริ่ม 12 สัปดาห์ 
 • ต้องกรอกใบสมัครขอวีซ่าให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่างๆให้ครบถ้วนด้วย มิฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถรับเรื่องการยื่นขอวีซ่าของท่านได้ 
 • ไม่สามารถรับรองได้ว่าวีซ่านักเรียนของท่านจะผ่านการพิจารณา ถึงแม้ว่าท่านจะได้ยื่นใบสมัครขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน และแนบเอกสารหลักฐานต่างๆมาอย่างครบถ้วน พร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าแล้ว 
 • สามารถยื่นวีซ่าได้ที่ ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดา เปิดทำการเวลา 09.00 น. – 17.00 น. ในวันจันทร์ - ศุกร์
 
แผนกวีซ่า สถานฑูตแคนาดาประจำประเทศไทย : ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดา
อาคาร เดอะ เทรนดี้ เลขที่ 10/198-201 ชั้น 28
ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพ ฯ 10110 
Tel : 02- 118 -7007
E-mail : info.canbkk@vfshelpline.com
 • Smile Campus (Bangkok-Nonthaburi) 02-9622948
 • Smile Campus (Chiangmai) 053-213824
 • Smile Campus (Hat Yai) 074801796
 • Smile Campus (Khon Kaen) 043-001369