ประเทศนิวซีแลนด์ : การศึกษาประเทศนิวซีแลนด์


ประเทศนิวซีแลนด์กล่าวได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีระดับการศึกษาที่มีคุณภาพแนวหน้าของโลก จึงมีนักศึกษาต่างชาติเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นจำนวนมากและด้วยที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศของประนิวซีแลนด์ทำให้ประเทศนี้มีบรรยากาศที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนสามารถปรับตัวกับการเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์ได้ค่อนข้างง่าย และอีกปัจจัยหลักนั้นคือประเทศนิวซีแลนด์เป็นเป็นเมืองที่สงบ ปลอดภัย ธรรมชาติสวยงาม ผู้คนเป็นมิตร และนอกจากนี้แล้วค่าครองชีพที่นิวซีแลนด์ก็จัดว่าอยู่ในระดับราคาที่ไม่แพง 

มหาลัยของนิวซีแลนด์ จะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในช่วงต้นปีการศึกษาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเทอมแรก ของการศึกษา บางสาขาอาจเปิดในช่วงเทอมอื่นๆ ด้วย โดยมีระบบการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ
   
  1. ระบบภาคเรียน ( semester ) มี 2 ภาคการศึกษาคือ ปลายเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน และ กรกฏาคม -    พฤศจิกายน 
  2. ระบบเทอม คือ ปลายเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม , มิถุนายน – สิงหาคม , กันยายน - พฤศจิกายน และสำหรับระดับมัธยมศึกษาจะใช่เป็นระบบเทอม โดยการแบ่งภาคการศึกษาเป็น 4 เทอมดังนี้ ซึ้งแต่ละเทอมนักเรียนจะมี ช่วงพักประมาณ 2 สัปดาห์ 
• เทอม 1 กุมภาพันธ์ - เมษายน 
• เทอม 2 เมษายน - มิถุนายน 
• เทอม 3 กรกฎาคม - กันยายน 
• เทอม 4 ตุลาคม - ธันวาคม

ระบบการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ ( New Zealand Education System)

ประเทศนิวซีแลนด์เป็นแหล่งการศึกษาที่มีคุณภาพประเทศหนึ่งในด้านการเรียนการสอน ด้วยสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเหมาะแก่การเรียนและโอกาสในการศึกษาที่ดีเยี่ยม รวมทั้งบริการความช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาต่างชาติ นอกจากนี้การศึกษาในนิวซีแลนด์ยังมุ่งเน้นในการเสริมสร้างทักษะ และความรู้ที่จำเป็นในการทำงาน และดำรงชีวิตในทุกพื้นที่ทั่วโลกแก่นักศึกษา นิวซีแลนด์มีการแบ่งระดับการศึกษาดังนี้ ระดับมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนมัธยมศึกษา (Secondary School)

ประเทศนิวซีแลนด์มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเป็นประเภทของรัฐบาล กึ่งรัฐบาล และเอกชน ประมาณ 540 แห่ง โรงเรียนส่วนมากเป็นโรงเรียนสหศึกษาซึ้งรัฐบาลนิวซีแลนด์เป็นผู้สนับสนุนดูแลโดยมีโรงเรียนชายล้วน และหญิงล้วนอยู่ประมาณ 27เปอร์เซ็นต์ ของโรงเรียนทั้งหมด แต่ละโรงเรียนสามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเองได้ แต่ต้องผ่านการรับรองจาก New Zealand Qualification Authority ( NZQA ) ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลเลยว่าหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาจะไม่มีคุณภาพ หลักสูตรส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันหรือในทิศทางเดียวกันคือ เน้นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนในการสอบให้ได้ประกาศนียบัตรตามที่รัฐบาลกำหนด
ระบบการศึกษาในระดับมัธยมปลายของนิวซีแลนด์ได้แก่ระบบ NCEA (National Certificate of Educational Achievement) ซึ่งเป็นระบบของรัฐ โรงเรียนรัฐบาลทุกแห่งสอนด้วยระบบนี้ นอกจากนี้ ระดับมัธยมปลายของนิวซีแลนด์ยังมีระบบการศึกษาอีกสองระบบ ได้แก่ ระบบแคมบริดจ์ (Cambridge IGCSE & A-Levels) และ ระบบ IB (International Baccalaureate) ซึ่งใช้สอนในโรงเรียนเอกชนเป็นส่วนใหญ่

โพลีเทคนิคและสถาบันเทคโนโลยี(Polytechnics and Institute of Technology )

คือสถาบันโดยเน้นความสำคัญกับการอบรมด้านสายวิชาชีพ อุตสาหกรรม ธุรกิจ และการพาณิชย์ และเน้นด้านการปฏิบัติเพื่อนำไปงานจริง โพลีเทคนิคในประเทศนิวซีแลนด์มีประมาณ 16 แห่ง กระจายอยู่ในเกาะเหนือ 11 แห่ง และเกาะใต้อีก 5 แห่ง โดยเปิดสอนหลักสูตรที่มีความหลากหลายทั้งระยะสั้น ต่ำกว่า 12 สัปดาห์ และระยะยาวคือ ปี โดยใช้วิธีการสอนที่ทันสมัย และเปิดรับนักศึกษาใหม่ตลอดทั้งปี เพื่อสนองต่อความต้องการของนักศึกษาในทุกรูปแบบ นอกจากนี้นิวซีแลนด์ยังมีสถาบันเทคโนโลยีกระจายอยู่ทั่วประเทศอีกกว่า 200 แห่ง (ข้อมูลจาก http://www.nzqa.govt.nz/providers-partners/about-education-organisations/itps-in-new-zealand/)

ประเภทและระดับของหลักสูตรโพลีเทคนิคและสถาบันเทคโนโลยี มีดังนี้ คือ 
  • ประกาศนียบัตร ( Certificates ) 
  • อนุปริญญา ( Diploma ) 
  • ปริญญาตรี ( Bachelor's Degree ) 
  • ปริญญาโท ( Master's Degree ) 

สถาบันสอนภาษา (English Language Institutions)

ปัจจุบันมีสถาบันสอนภาษาอังกฤษในนิวซีแลนด์ในสังกัดของมหาวิทยาลัยและโพลีเทคนิคกว่า 27 แห่ง และสถาบันสอนภาษาอังกฤษของเอกชนภายใต้การดูแลของ NZQA อีกกว่า 50 แห่ง โดยเปิดสอน หลักสูตรที่มีความหลากหลายทั้งระยะสั้น ต่ำกว่า 12 สัปดาห์ และระยะยาวคือ 1 ปี โดยใช้วิธีการสอนที่ทันสมัย และเปิดรับนักศึกษาใหม่ตลอดทั้งปี เพื่อสนองต่อความต้องการของนักศึกษาในทุกรูปแบบ ประกอบไปด้วยหลากหลายหลักสูตรด้วยกันดังนี้ 

General English/ Intensive English Course

เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยแบ่งระดับการเรียนตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง เน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับ การฟัง ( Listening ) การพูด ( Speaking ) การอ่าน ( Reading ) และการเขียน ( Writing ) สำหรับนักศึกษาต่างชาติจำเป็นต้องลงเรียนแบบเต็มเวลา (25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

English for Academic Purposes: EAP

เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนการสอนในด้าน การฟัง ( Listening ) และการจดคำบรรยาย ( Lecture ) การทำรายงาน ( Assignment ) และการอภิปราย ( tutorial ) นอกเหนือจากนั้นยังเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ IELTS / TOEFL/ TOEIC และอื่นๆ และการที่นักเรียนเข้าเรียนภาษอังกฤษในสถาบันสอนภาษาของมหาวิทยาลัย มิได้หมายความว่า จะได้รับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ทันทีเมื่อจบหลักสูตร นักศึกษา ทุกคน ต้องสอบให้ ได้คะแนน TOEFL หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ได้ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงจะดำเนินการสมัครต่อไป

Business English Course

เป็นหลักสูตรโดยเน้นการเรียนการสอนเพื่อการนำไปใช้ในการธุรกิจ เช่น การเขียนรายงานการประชุม การเขียนแผนงานทางธุรกิจ การต่อรองกับลูกค้า การสื่อสารทางธุรกิจ เป็นต้น 

English plus Course

เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนนั้นจะเน้นเนื้อหาการเรียนในช่วงเช้าและทำกิจกรรมในช่วงบ่าย สำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษควบคู่กับกิจกรรมสนทนาการไปพร้อมๆกัน 

มหาวิทยาลัย ( University )

นิวซีแลนด์มีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 8 แห่ง ซึ่งล้วนเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลทั้งสิ้น มหาวิทยาลัยเหล่านี้ กระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ทั่วประเทศ โดยอยู่ที่เกาะเหนือ 5 มหาวิทยาลัย ส่วนเกาะใต้มี 3 มหาวิทยาลัย โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีระบบตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของตนเอง และได้รับการตรวจสอบจากส่วนกลางในส่วนของหลักสูตรและนโยบายของมหาวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอนมีมากมายหลายสาขาเช่น พาณิชยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทุกมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นอกเหนือจากนั้นยังเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับต่าง ๆ ในบางสาขา รวมทั้งหลักสูตรเกียรตินิยม และหลักสูตร 2 ปริญญาบัตร
  • Smile Campus (Bangkok-Nonthaburi) 02-9622948
  • Smile Campus (Chiangmai) 053-213824
  • Smile Campus (Hat Yai) 074801796
  • Smile Campus (Khon Kaen) 043-001369